Cơ Tay Trước (BICEPS)

Cơ Tay Trước (BICEPS)

Standing One-Arm Dumbbell Curl – Đứng cuộn tạ đơn trên ghế dốc

Standing One-Arm Dumbbell Curl là bài tập, giúp chũng ta cô lập được một mình...